Avoin amk -opintojaksot

Tapahtumatuottajan koulutukset

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua tapahtumatuotannon koulutukseen, josta voit valita itsellesi sopivimmat kokonaisuudet. Hankkeen aikana opintojaksoille osallistuminen on maksutonta, ja ne järjestää Karelian avoin ammattikorkeakoulu. Opintojaksojen pilotointivaihe kestää lokakuun 2023 loppuun.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Voit ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.   

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: [email protected]

Syksyn 2023 opintojaksot

Tapahtuman turvallisuus

Ilmoittautuminen: 4.10.–20.10.2023

Ajankohta: 6.10.–20.11.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Keijo Koskinen

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman turvallisuuteen sekä turvallisuus- ja kriisiviestintään liittyvistä asioista.

Opintojaksolla perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:

 • Kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö
 • Turvallisuusriskien tunnistaminen tietopohjaisesti
 • Turvallisuuden mittaaminen ja analysointi
 • Tapahtuman kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa matkailualan turvallisuuspassi -kortti (Matupa).

Tapahtumien johtaminen

Ilmoittautuminen: 4.10.–29.10.2023

Ajankohta: 9.10.–30.11.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tuija Kainulainen

Sisältö

Tapahtuman johtamiseen liittyy monia eri tehtäviä ja vastuita. Näitä ovat muun muassa tapahtuman suunnittelu, tarvittavien resurssien hankkiminen, markkinointi, ohjelmien järjestäminen, kustannusten hallinta, turvallisuuden varmistaminen ja palautteen kerääminen. Tapahtumassa on oltava riittävästi henkilökuntaa, joka vastaa tapahtuman sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Tapahtuman johtaminen on moninainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, organisointia ja hallintaa. On tärkeää varmistaa tapahtuman sujuvuus ja turvallisuus sekä kerätä palautetta tapahtuman jälkeen. Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta oman aikataulusi mukaisesti.

Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla 1 op

Ajankohta: 24.8.-24.9.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Maria Iltola

Ilmoittautuminen: 23.8.–17.9.2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt mallinnusohjelman käyttöön tapahtuman aluesuunnittelussa. Opit käyttämään selaimessa toimivan, yksityiskäytössä maksuttoman SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja ja tekemään sillä yksinkertaista aluesuunnittelua. Sovellat osaamistasi joko olemassa olevan tai kuvitteellisen tapahtuma-alueen piirtämisessä sekä 3d-mallintamisessa.

Opintojakso soveltuu erinomaisesti Tapahtuman alue- ja tilasuunnittelu-opintojakson harjoitustehtävien tekoon.

Tapahtuman alue- ja tilasuunnittelu 2 op

Ajankohta: 15.8.–24.9.2023 

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Maria Iltola

Ilmoittautuminen: 2.8.–10.9.2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt kokonaisvaltaisesti tapahtuman alue- ja tilasuunnittelun vaatimuksiin. Saat käsityksen aluesuunnittelun hyödyntämisestä tapahtuman kokonaisuuden rakentamisessa ja osaat koota tarvittavat tiedot niin rakenteita kuin viranomaisvaatimuksia varten. Opintojakson materiaalissa on runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä aluesuunnittelun tekemisestä ja työn etenemisestä. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset aluesuunnitelmat.

Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka 3op

Ajankohta: 15.8. – 24.9.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Maria Iltola

Ilmoittautuminen: 2.8.–3.9.2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa. Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.

Kesän 2023 koulutukset

Ajankohta: 5.6.–31.7.2023 

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Aarno Savolainen

Ilmoittautuminen: 16.5.–18.6.2023

AR:n hyödyntäminen tapahtumissa 2 op

Sisältö

Opiskelija perehtyy lisättyyn todellisuuteen (AR) ja tuottaa siihen sopivaa sisältöä. Käytämme lisätyn todellisuuden sisällöntuottamiseen sopivaa AR-palvelua, AR-työkaluja ja esittämiseen mobiililaitteita. Sisältöä voidaan tuottaa monipuolisesti AR-kohdetta varten. Tavoitteena on saada ympärillä oleva todellisuus tai kohde elämään mobiililaitteessa.

Tapahtumien tietotarpeista mittareiksi 2 op

Ajankohta: 1.6.–6.8.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tiina Soininen

Ilmoittautuminen: 21.5.–18.6.2023

Sisältö

Mietityttääkö sinua, mitä tietoja sinun kannattaisi seurata tapahtuman kehittämisen näkökulmasta? Miten voit luoda kohdennetusti omalle tapahtumallesi soveltuvia seurannan kohteita?

Opintojaksolla perehdyt seurantamittaristojen määrittämiseen erityisesti tapahtumien näkökulmasta. Opit luomaan tarkennettuja mittareita ja luot tapahtumallesi tiedolla johtamisen suunnitelmaan mittaristo-osuuden. Kurssin lähtötasona on Johdanto tapahtuman tiedolla johtamiseen -kurssin suorittaminen.

Käsittelemme opintojaksolla tietotarpeen määrittelyä, tiedon hankintaa ja analysointia. Käymme läpi muuttujien ja mittareiden ominaisuuksia sekä loogista päättelyä tiedon hyödyntämisen ja tulkinnan kannalta.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että osaat hyödyntää erilaisia mittareita tapahtumien seurannassa ja osaat tulkita analysoitua tietoa. Ymmärrät tiedon rakenteen ja kuinka perusdatasta muodostuu hyödyllistä tietoa tapahtumille. Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan tiedolla johtamisen mittariston.

Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa 3 op

Ajankohta: 1.6.–6.8.2023 

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tiina Soininen

Ilmoittautuminen: 26.5.–20.6.2023

Sisältö

Onko tapahtumasi järjestelytiimin kommunikointi, tiedonhallinta ja prosessin hallinta haastavaa? Haluaisitko löytää uusia tehokkaampia tapoja tapahtumasi tiedonhallintaan? Opintojaksolla perehdyt kolmeen erilaiseen tapaan järjestää tapahtuman tiedonhallinta, jotta se vastaisi nykyisiä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Käsittelemme seuraavia aihepiirejä:

 • Toiminnanohjaus – mitä se on?
 • Toiminnanohjauksen rakentaminen erillisillä ohjelmistoilla
 • Toiminnanohjauksen luominen itse
 • Valmis toiminnanohjausjärjestelmä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että tiedät, mitä hyötyä on toiminnanohjauksen järjestelmästä ja tiedät erilaisia tapoja toteuttaa toiminnanohjaus omassa tapahtumassasi. Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnitelman.

Aiemmin toteutuneet koulutukset

Hiljainen tieto tapahtumassa 2 op

Ajankohta: 3.4.–28.5.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tiina Soininen

Ilmoittautuminen: 27.3.–15.5.2023

Sisältö

Hiljainen tieto on sellaista, jota tapahtumasi työntekijöille ja vapaaehtoisille kertyy kokemuksesta. Se on osaamista ja tietoa, joka helposti menetetään, kun tapahtuman tekijät vaihtuvat tiheällä tahdilla. Hiljaisen tiedon menettäminen voi ehkäistä tapahtuman tehokasta toteuttamista ja toiminnan kehittymistä.

Opintojaksolla perehdyt hiljaiseen tietoon: mitä se tarkoittaa, miten sitä voi kerätä ja tallentaa paremmin hyötykäyttöön. Ymmärrät hiljaisen tiedon tuomat hyödyt tapahtuman tuotannon tehostamisen kannalta. Osaat arvioida oman tapahtumasi osalta keskeisiä hiljaisen tiedon kohtia. Luot hiljaisen tiedon keräämisen ja hyödyntämisen suunnitelman.

Tavoitteet

Tavoitteena opintojaksolla on, että opit, mitä tarkoittaa hiljainen tieto. Ymmärrät hiljaisen tiedon merkityksen omassa tapahtumassasi ja osaat valita oman tapahtumasi kannalta keskeisimmän hiljaisen tiedon. Tunnet hiljaisen tiedon keräämisen keinot. Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan hiljaisen tiedon keräämisen ja hyödyntämisen suunnitelman.

Tapahtuman ruokapalvelut 2 op

Ajankohta: 3.4.–31.5.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tuula Ikonen

Ilmoittautuminen: 20.3.–10.5.2023

Sisältö

Askarruttavatko tapahtumien ruokajärjestelyt sinua tai mietitkö, miten kehittäisit oman tapahtumasi ruokapalvelukokemusta?

Oheispalvelujen, kuten ruoan, merkitys tapahtumista syntyvässä kokonaiselämyksessä kasvaa koko ajan. Ruoalla on myös iso vaikutus positiivisen kävijäkokemuksen syntymiseen tapahtumissa.

Opintojakson sisältöjä ovat mm.

 • ruokailujen yleinen toimivuus,
 • tapahtuman eri kohderyhmien ruokahuolto,
 • hyvän asiakaspalvelun merkitys,
 • ruokapalvelujen kokonaissuunnittelu, ruokalistasuunnittelu,
 • ruokatrendien ja paikallisten ruokatuotteiden hyödyntäminen,
 • tapahtumaruokailujen vastuullisuus, elintarvikelainsäädäntö ja lupa-asiat.

Tavoitteet

Tunnistat elämyksellisen ja vastuullisen ruokapalvelujen suunnittelun merkityksen tapahtumissa sekä löydät ratkaisuja, miten asiakkaalle luodaan hyvä ruokakokemus.

Johdatus XR-teknologiaan 1 op

Ajankohta: 13.3.–30.4.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Pilvi Dufva

Ilmoittautuminen: 6.3.–23.4.2023

Sisältö

XR-teknologia sisältää virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja sekoitetun todellisuuden eri teknologiat. Kurssilla muodostat kuvan XR-teknologioiden perusteista, niiden eroista, ominaispiirteistä sekä soveltamisesta eri käyttökohteisiin. Kurssilla käydään läpi myös alan yleistä kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat tietoa eri laajennetun todellisuuden (XR) teknologioista. Ymmärrät lisätyn todellisuuden (AR), sekoitetun todellisuuden (MR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) ominaispiirteitä ja eroja. Hahmotat eri teknologioiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen 1 op

Ajankohta: 6.3.–30.4.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Tiina Soininen

Ilmoittautuminen: 6.3.–23.4.2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt tiedolla johtamisen perusperiaatteisiin tapahtumien kannalta.

Johdatuksena tapahtumien tiedolla johtamiseen käsittelemme tiedolla johtamisen alueita ja tapoja, sekä tiedolla johtamisen tuomia hyötyjä. Katsomme myös tulevaisuuteen ja käsittelemme tekoälyä sekä AR, VR ja XR hyödyntämistä tapahtumissa.

Tavoitteet

Tavoitteena opintojaksolla on, että ymmärrät tiedolla johtamisen hyödyt tapahtumasi näkökulmasta. Osaat arvioida tiedolla johtamisen eri osia omassa tapahtumassasi. Saat myös katsauksen tulevaisuuden tietotalouteen ja ymmärryksen siitä, mitä vaikutuksia sillä on tapahtumille.

• Tunnet tiedolla johtamisen keskeiset periaatteet
• Osaat valita tapahtuman tiedolla johtamiseen parhaiten soveltuvat lähestymistavat
• Ymmärrät, kuinka tietotalouden kehittyminen voi vaikuttaa tapahtumiin
• Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan tiedolla johtamisen suunnitelman pohjan

Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3 op

Ajankohta: 15.2.–31.5.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Ulla Kärnä ja Satu Saarinen

Ilmoittautuminen: 15.2.–10.5.2023

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

 • Merkitys, strategia, arvot, tavoitteet ja kohderyhmät
 • Sisäinen viestintä
 • Viestintäsuunnitelma
 • Ulkoinen viestintä
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma
 • Imago, sen luominen ja hallinta

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle. Opintojaksolla opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi.

Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka 3 op

Ajankohta: 1.2.–31.5.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Maria Iltola (Joona Kotilainen)

Ilmoittautuminen: 16.1.–10.5.2023

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit hyödyntämään dataa tapahtuman digitaalisessa markkinoinnissa. Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa. Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.

Tavoitteet 

 • Tunnet digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut ja menetelmät.  
 • Osaat valita tapahtuman markkinointia parhaiten tukevat työkalut. 
 • Osaat kerätä ja hyödyntää digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa ja myynnissä. 

Drone tapahtumissa 2 op

Ajankohta: 6.2.-7.4.2023

Toteutus: Opintojakson teoriaosuus 1 op suoritetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan Moodle-alustalla. Halutessasi voit osallistua simulaattorityöpajaan, jossa pääset kokeilemaan dronen käyttöä. Työpajan osuus 1 op.

Vastuuopettaja: Aarno Savolainen

Ilmoittautuminen: 16.1.–27.3.2023

Sisältö

Opintojaksolla tutustut dronella lentämisen turvallisuusasioihin, laitteistoihin sekä erilaisiin dronen kuvauslentoesimerkkeihin. Opintojakso koostuu lyhyistä luentotallenteista, itseopiskelusta sekä harjoitustehtävistä. Teorian ja suunnittelun lisäksi opintojaksolla voi kokeilla dronen lentosimulaattorin käyttöä erikseen sovittuna päivänä.

Tavoitteet

Opintojakson tavoite on antaa tapahtumatuottajalle perustiedot dronen lentosuunnittelusta ja alan säädöksistä.

Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op 

Ajankohta: 9.1.-19.3.2023  

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Anniina Kontiokorpi

Ilmoittautuminen: 1.12.2022–28.2.2023

Sisältö 

 • Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys 
 • Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet 
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa 
 • Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen 

Tavoitteet 

 • Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.  
 • Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.  
 • Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.  
 • Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla 1 op

Ajankohta: 16.1.-12.3.2023

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla

Vastuuopettaja: Maria Iltola (Minna Nirkko)

Ilmoittautuminen: 22.12.2022-28.2.2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt mallinnusohjelman käyttöön tapahtuman aluesuunnittelussa. Opit käyttämään selaimessa toimivan, yksityiskäytössä maksuttoman SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja ja tekemään sillä yksinkertaista aluesuunnittelua. Sovellat osaamistasi joko olemassa olevan tai kuvitteellisen tapahtuma-alueen piirtämisessä sekä 3d-mallintamisessa.

Ohjelman avulla voit kokeilla ja muokata helposti eri elementtien sijaintia tapahtuma-alueella, aina oikeilla mitoilla. Voit piirtää ohjelmalla esim. pelastussuunnitelman liitteeksi vaadittavan pohjakartan tai muun opaskartan tai visualisoida tapahtuma-aluetta 3d-mallin muodossa yhteistyökumppaneille.

Tavoitteet

 • Ymmärrät mallinnuksen hyödyt tapahtuman rakentamisessa, visualisoinnissa ja viestinnässä.
 • Hallitset SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja tapahtuman aluesuunnittelun näkökulmasta.
 • Osaat tehdä ohjelmalla yksinkertaista aluesuunnittelua, mm. piirtää aluekartan 2d-kuvana tai halutessasi 3d-mallina.
 • Saat riittävät valmiudet jatkaa ja laajentaa ohjelman käyttöä tapahtuma-alueiden mallintamisessa tulevaisuudessa.

Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3 op

Ajankohta: 19.4.2022–29.5.2022

Vastuuopettaja: Ulla Kärnä ja Satu Saarinen

Ilmoittautuminen: 14.3.2022–5.5.2022

Koulutuksen sisältö

Tapahtumatuotannon toteuttaminen

Tällä opintojaksolla saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle. Opintojaksolla opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi.

Opintojakso sisältää digitaalista lähdeaineistoa ja opetustallenteita tapahtuman viestinnästä, markkinointiviestinnästä ja imagosta. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat.

Lisätietoja

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.   

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä
[email protected].

Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op 

Opintojakson ajankohta:  28.2.2022-30.4.2022 

Toteutus: Verkko-opintoina Moodle-alustalla. Opintojaksolla toteutetaan lisäksi vuorovaikutteisia verkkotehtäviä.  

Ilmoittautumisaika: 2.2.2022 ja sulkeutuu 1.4.2022. Ilmoittautumaan tästä: https://meerkado.fi/apply/4641601/kestava-kehitys-tapahtumatuotannossa

Hinta: 0,00 € 

Koulutuksen sisältö 

 • Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys 
 • Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet 
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa 
 • Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen 

Vastuuopettaja Anniina Kontiokorpi 

Tavoitteet 

 • Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.  
 • Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.  
 • Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.  
 • Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.  

Oppimistehtävät: 

 • Opintojaksolla toteutetaan tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelma. 

SEM avoin AMK: Tapahtumatuotannon opintokokonaisuus

 • Tapahtumajärjestämisen perusteet 5 op
 • Tapahtuman toteuttaminen 10 op
 • Tapahtumatalous 10 op
 • Tiedolla johtaminen 20 op
 • Tapahtumamuotoilu, innovaatiot ja pilotoinnit 15 op

Opintokokonaisuuksien lisäksi järjestämme yksittäisiä koulutustilaisuuksia mm. kestävästä tapahtumatuotannosta.