Ideakilpailun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Laatimispäivämäärä: 19.12.2022 

Kuvaus: sem.karelia.fi/ideakilpailu

1.  Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: 
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600 
sähköposti: [email protected]

2.  Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori 

3. Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun vastuuhenkilö 

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähköposti: anne.ilvonen(at)karelia.fi, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu  

4. Yhteyshenkilö Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailuun liittyvissä asioissa 

Projektipäällikkö Maria Iltola, puh. 050 592 6289, sähköposti: maria.iltola(at)karelia.fi, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, PL 256, 80101 Joensuu, puh. 050 525 0623, sähköposti: [email protected] 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset  

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:n mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä. 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailu on Smart Event Managers -hankkeen järjestämä tapahtuma-alan innovaatioita ja yrittäjyyttä tukeva kehittämisohjelma. Ohjelmassa tuetaan ohjelmaan valittujen toimijoiden liikeidean kehittämistä sekä vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Hakuprosessin toteuttamiseksi ja mukaan valittujen toimijoiden informoimiseksi kerätään henkilötietoja. Lisäksi anonymisoituja henkilötietoja voidaan käyttää ohjelman yhteistyökumppaneille ja rahoittajille tarkoitetuissa raporteissa sekä ohjelman toiminnan kehittämisessä. Ohjelmaan kerättyjä anonymisoituja tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa tutkivassa tutkimustoiminnassa, mutta tätä varten anotaan erillinen tutkimuslupa ammattikorkeakoululta. 

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun liittyen kerätään seuraavien henkilöryhmien tietoja: kilpailuun hakijat, yhteyshenkilöt ja mahdolliset kilpailutiimin jäsenet. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja henkilön edustama organisaatio. Lisäksi henkilöön liitetään kilpailuun osallistuvan idean kuvaukset, hakuprosessissa syntyneet arviointipisteet ja valintaraadin kommentit, hankinta-asiakirjat sekä kehittämisohjelmassa olon aikana syntyvät kokemusraportit ja muu materiaali. 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailu on vapaaehtoinen ohjelma, johon hakeva henkilö hyväksyy henkilötietojen käsittelyn antamalla suostumuksen tietojen käsittelyyn. 

9. Henkilötietojen antamisen peruste 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailuun hakevien tietoja tarvitaan ohjelman hakuvaiheen toteutukseen ja ohjelman toteuttamiseen. 

10. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. 

11. Käsittelyn turvallisuus 

Ohjelmaan hakeneiden ja siihen valittujen henkilöiden tietoja säilytetään sähköisessä muodossa Innovatiiviset tapahtumat -kansiossa ammattikorkeakoulun palvelimella. Kansioon pääsy on ainoastaan ohjelman toteutuksen kannalta keskeisillä ammattikorkeakoulun työntekijöillä. Paperisessa muodossa olevia ideoiden kuvauksia henkilötietoineen sekä valintaraadin arviointilomakkeita säilytetään lukitussa kaapissa Smart Event Managers -hankkeen työhuoneessa.

12. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Lähtökohtaisesti ideakilpailun henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja voidaan edellytettäessä luovuttaa raportointi- ja maksatusaineiston liitteenä kilpailun järjestäjänä toimivan Smart Event Managers -hankkeen rahoittavalle viranomaiselle, Etelä-Savon ELY-keskukselle.

13. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

14. Henkilötietojen säilytysaika 

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailuun hakenut tai osallistunut voi itse pyytää henkilötietojensa poistamista ottamalla yhteyttä Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun yhteyshenkilöön, joka mainitaan kohdassa 4.

Kilpailuun osallistuneiden tietoja säilytetään hankkeen rahoituspäätöksen mukaisesti 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä tuen käytön valvonnan vuoksi.   

15. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5. 

16. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä. 

Suojauskäytännöt

Suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla.
Googlen tietosuoja ja ehdot pätevät.